Naujo vartotojo registracija

Taisyklėmis

PIRKIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Pardavėjas – UAB „AMKA“, juridinio asmens kodas 300119502, PVM mokėtojo kodas LT100001725311, buveinės adresas Šeimyniškių g. 21B, LT-09236 Vilnius, internetinis adresas https://lt.amka-group.com/ ; tel. +370 5 2430304, el. paštas: amka@amka.lt, kuri organizuoja ir vykdo prekių prekybą šioje internetinėje parduotuvėje; Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo Nr. 130015444, 130014690, 2100006831.
1.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu šioje el. parduotuvėje susijusias sąlygas Pirkėjui įsigyjant prekes šioje el. parduotuvėje (toliau – el. parduotuvė).
1.3. Teisę įsigyti prekes el. parduotuvėje turi:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis. Alkoholinius gėrimus turi teisę įsigyti tik blaivūs ne jaunesni nei 20 m. asmenys.
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pirkėjas, el. parduotuvėje sukomplektavęs prekes ir pateikęs užsakymą Pardavėjui vykdymui, patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis, jas suprato, taisyklės Pirkėjui yra aiškios ir Pirkėjas visiškai sutinka su taisyklėmis. Pirkėjas ir Pardavėjas laiko, kad Pirkėjo sukomplektuoto užsakymo pateikimas Pardavėjui vykdyti yra juridinis faktas, kuriam įvykus laikoma, kad pirkėjas visiškai sutinka su šiomis taisyklėmis, taisykles patvirtina ir joms neprieštarauja.
1.5. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat:
1.5.1. Užtikrina, kad remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje;
1.5.2. Pareiškia, kad sutinka, jog Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles. Apie papildytas/pakeistas taisykles Pirkėjas informuojamas Pirkėjui prisijungus prie el. parduotuvės arba pirmą kartą po taisyklių pakeitimo/papildymo Pirkėjui perkant prekes el. parduotuvėje. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja Pardavėjui ją paskelbus el. parduotuvėje.
1.6. Pirkėjas negali atlikti prekių pirkimo el. parduotuvėje, jei jis nesutinka su šiomis taisyklėmis ar jų dalimi.
1.7. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su taisyklėmis. Pirkėjo suformuoto užsakymo pateikimas Pardavėjui vykdyti yra laikomas juridiniu faktu, kuriam įvykus, laikoma, kad Pardavėjas sudarė visas sąlygas ir ėmėsi visų nuo Pardavėjo priklausančių veiksmų, kad Pirkėjas, įsigydamas prekes el. parduotuvėje susipažintų su šiomis taisyklėmis.
1.8. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika ir Draugų klubo taisyklėmis. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.
1.9. Jei Pirkėjas suteikė teisę Pardavėjui pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą ar kitus kontaktinius duomenis Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
1.10. El. parduotuvės dizainas, funkcionalumas, prekės ženklas, prekės ir jų aprašymai yra Pardavėjo nuosavybė.
1.11. Pardavėjas turi teisę pašalinti Pirkėjo paskyrą iš el. parduotuvės tais atvejais, kai Pirkėjas el. parduotuvėje atlieka Lietuvos Respublikos teisės aktuose draudžiamus veiksmus.

2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Šiame punkte nurodyti asmens duomenys tvarkomi sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo ir vykdymo pagrindu.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie šioje el. parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu.

3. Prekių užsakymas, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1. Pirkėjui suformavus prekių krepšelį ir pateikus jį vykdyti Pardavėjui šios taisyklės tampa pirkimo-pardavimo sutartimi ir yra privaloma abiem šalims. Pirkimo- pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, pateikia jį vykdyti Pardavėjui, paspaudęs mygtuką „pirkti“, „apmokėti“ ar kitą panašų nedviprasmiško turinio mygtuką, kuriuo aiškiai išreiškiama Pirkėjo valia įsigyti išsirinktas prekes.
3.2. Pirkėjas, pateikęs užsakymą el. parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka.
3.3. Prekes el. parduotuvėje Pirkėjas užsako iš Pardavėjo pateikto prekių asortimento internetu užsiregistruodamas el. parduotuvėje.
3.4. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti šiuose laukuose ir/ar privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis.
3.5. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra saugoma el. parduotuvės duomenų bazėje teisės aktų nustatyta tvarka.
3.6. Pirkėjas patvirtindamas taisykles pareiškia, kad jam žinoma ir suprantama, jog prekės atvaizdavimas el. parduotuvėje yra tik informacinio pobūdžio ir reali prekė, jos pakuotė gali skirtis nuo prekės nurodytos el. parduotuvėje. Prekės nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte.

4. Prekių apmokėjimo tvarka ir terminai
4.1. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis el. parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Prekių kainos nurodomos eurais su PVM. Prekių pristatymo mokestis į kainą nėra įskaičiuotas, nebent el. parduotuvėje nurodyta kitaip.
4.2. Pirkėjo atsiskaitymo už prekes būdai (pasirinktinai):
4.2.1. Atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: SEB bankas; AB „Swedbank“; „DNB Luminor“ bankas; „Nordea“ bankas. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
4.2.2. bankiniu mokėjimo pavedimu; šiame papunktyje nurodytu būdu už el. parduotuvėje užsakytas prekes gali atsiskaityti tik el. parduotuvėje registruoti, savo identifikacinius duomenis pateikę Pirkėjai ir su UAB „AMKA“ sutartis dėl prekių tiekimo sudarę Pirkėjai; Pirkėjui atsiskaitant už prekes šiame punkte nurodytu būdu Pirkėjas privalo Pardavėjo Pirkėjui išrašytą PVM sąskaitą –faktūrą apmokėti PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytu terminu;
4.2.3 Atsiskaitymas grynaisiais pinigais ar mokėjimo kortele prekes pristačiusiam Pardavėjo atstovui.
4.2.4. Pirkėjui už prekes atsiskaitant iš anksto užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik po to, kai Pardavėjas gavo atitinkamą Pirkėjo atlikto mokėjimo už prekes bei jų pristatymą patvirtinimą. Prekių ir jų pristatymo kainos yra apskaičiuotos įskaitant PVM mokestį. Pirkėjui už prekes atsiskaitant po jų pristatymo, Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nedelsiant, Pardavėjui apie tai patvirtinant Pirkėjui, šio nurodytu elektroniniu paštu.
4.3. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento.
4.4. PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia pirkėjo registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po prekių pristatymo.

5. Prekių pristatymas
5.1. El. parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje, išskyrus Neringą. Dėl pristatymo į Neringą skambinkite į parduotuvę Klaipėdoje tel. 8-650-94301.
5.2. Prekės gali būti pristatytos tokiais būdais:
5.2.1. Per kurjerius;
5.2.2. Pirkėjui prekes atsiimant Pardavėjo parduotuvėse „Vyno kambarys“ 1. Šeimyniškių g. 21B, Vilnius; 2. Naujoji uosto g. 3, Klaipėda
5.3. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas 7 Eur su PVM mokestis, jei pirkinio suma nesiekia 70 Eur, kuris Pirkėjui yra parodomas prekių užsakymo metu. Pardavėjas gali nustatyti ir kitokį laikiną ar nuolatinį prekių pristatymo mokestį (pavyzdžiui netaikyti mokesčio perkant už tam tikrą pinigų sumą ar tam tikrais laikotarpiais ir pan.). Toks mokestis Pirkėjui yra parodomas ir aiškiai paskelbiamas iki jam įvykdant Prekių užsakymą.
5.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turi išsirinkti ir užsisakyti prekių el. parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Minimali pirkinių krepšelio suma nurodoma el. parduotuvėje. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.
5.5. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų įvykdytas visa apimtimi, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį arba parinkti Pirkėjo užsakytai prekei analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, jei Pirkėjas sutinka, kad jam vietoje užsakytos prekės, Pardavėjui jos neturint, Pardavėjas parinktų ir pristatytų labiausiai panašią į Pirkėjo užsakytą prekę.
5.6. Jeigu Pardavėjo parinktos panašios prekės kaina yra mažesnė, nei Pirkėjas yra sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas sumokamas į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo. Jeigu panašios prekės kaina yra didesnė Pardavėjas prekės nekomplektuoja ir Pirkėjui neveža
5.7. Jeigu Pirkėjo netenkina Pardavėjo parinkta panaši prekė, jis gali šią prekę grąžinti prekes pristačiusiam Pardavėjo atstovui siuntos pristatymo metu. Grąžinimo faktas pažymimas sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.
5.8. Pirkėjui priėmus Pardavėjo pristatytas panašias prekes, vėliau jos gali būti grąžintos (išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos) tik šių taisyklių skyriuje „Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas“ nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
5.9. Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, taip pat už siuntos pristatymo metu Pirkėjo grąžintas panašias prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.
5.10. Kai Pirkėjas už prekes apmoka po jų pristatymo, Pirkėjas privalo apmokėti tik už Pardavėjo pristatytas prekes, įskaitant ir tas, kurias Pirkėjas dėl bet kokios priežasties grąžina jų pristatymo metu. Pirkėjo už jo pristatymo metu grąžintas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo siuntos pristatymo.
5.11. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos el. parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu. Pirkėjas užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose įsipareigoja prekes priimti pats. Už teisingus pristatymo adreso duomenis atsako Pirkėjas. Pardavėjas apie galėjimą atsiimti prekę prekių atsiėmimo vietoje, informuoja Pirkėją telefonu/ el. paštu. Jei Pirkėjas neatsiima Prekės ir, Pardavėjui susiekus, neduoda kitų nurodymų dėl Prekės perdavimo, arba Pardavėjui nepavyksta susiekti su Pirkėju, laikoma, kad pirkimo – pardavimo sutartis pasibaigė. Tokiu atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtus pinigus.
5.12. Tuo atveju, kai Pirkėjo el. parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
5.13. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis el. parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ar šias taisykles), , pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas. Jei Pirkėjas buvo pasirinkęs atsiskaitymą už prekes po jų pristatymo, Pirkėjas privalo padengti Pardavėjo patirtas pristatymo išlaidas.
5.14. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui jo užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip iki 17 val. pirmadieniais – šeštadieniais ir ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip iki 15 val. sekmadieniais, Pirkėjo pasirinkto laiko lango ribose Pirkėjo pasirinktą dieną (išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi).
5.15. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
5.16. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.
5.17. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.
5.18. Energinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Pirkėjas gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) metų ir jis tai patvirtina el. parduotuvės sistemoje Pardavėjo nustatytu būdu. Energiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas pilnametis prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus ir atsiimdamas prekes Pardavėjui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiam prekes priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, Pardavėjas energinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (energinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.13 punkte, ir dėl to sutartis dėl energinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta.
5.19. Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų, jis yra blaivus ir tai patvirtina el. parduotuvės sistemoje Pardavėjo nustatytu būdu.
5.20. Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas (juridinis asmuo) užsakydamas alkoholinius gėrimus el. parduotuvėje patvirtina, kad alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms ar kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams ir nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 6 ir 7 dalyse nustatytų apribojimų Pirkėjui įsigyti alkoholinių gėrimų.
5.21. Alkoholinius gėrimus el. parduotuvėje galima užsakyti kiekvieną dieną, tačiau jų pristatymas galimas tik Taisyklių 5.14 punkte nurodytais laikais.
5.22. Pardavėjas (ar jo įgaliotas asmuo) prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) visų pirma įvertina Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito pilnamečio prekes priimančio asmens) blaivumą (t. y. ar nėra požymių, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo, priimantis alkoholinius gėrimus, yra neblaivus ir (arba) apsvaigęs). Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami. Tokiu atveju laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 5.13 punkte, ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito pilnamečio prekes priimančio asmens) neblaivumo ir Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas pilnametis prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimties) metų amžiaus bei atsiimdamas prekes Pardavėjui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 20 (dvidešimties) metų amžiaus, Pardavėjas alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 5.13 punkte, ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta.
6. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
6.1. El. parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Už informacijos apie prekių savybes teisingumą atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) Pirkėjui, nebent įstatymai numatytų kitaip.
6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
6.3. Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti prekės gamintojo arba Pardavėjo daiktų kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ir su prekėmis pateikiamose garantiniuose dokumentuose.
6.4. Pardavėjas nesuteikia prekių kokybės garantijos, kurią pagal Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus privalo suteikti prekės gamintojas. Jei Pirkėjas dėl prekių kokybės garantijos kreipiasi į Pardavėją, šis kiekvienu konkrečiu atveju nukreipia Pirkėją į prekės gamintoją ar kitą už prekės kokybės garantiją atsakingą asmenį.
6.5. Tais atvejais, kai vadovaujantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

7. Prekių grąžinimas ir keitimas.
7.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatyta tvarka. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
7.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 7.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
7.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
7.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
7.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
7.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
7.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
7.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
7.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
7.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
7.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

8. Ginčų nagrinėjimas
8.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.2. Pirkėjas, kai jis yra laikomas vartotoju Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatytais atvejais, manantis, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su prekių įsigijimu el. parduotuvėje turi teisę kreiptis į Pardavėją, vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą arba į teismą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės arba teisėti interesai.
8.3. Pirkėjų vartotojų prašymus dėl galimai pažeistų teisių ir teisėtų interesų nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt. Ginčai nagrinėjami per elektroninę vartotojų ginčų sprendimo platformą http://ec.europa.eu/odr.

9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia ir kitaip susisiekia su Pirkėju Pirkėjo registracijos formoje ar užsakymo paraiškoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu amka@amka.lt ir/ar telefonu +370 5 243 03 04.
9.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
9.4. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
9.5. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

 

PRIVATUMO POLITIKA IR DRAUGŲ KLUBO TAISYKLĖS 

 

I. Kliento asmeniniai ir kontaktiniai duomenys bei bendrosios taisyklės 1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Klubo programos naudomis sąlygas, supažindina su asmens duomenų tvarkymu ir privatumo politika. 2. Nariu gali tapti fiziniai asmenys nuo 20 metų, kurie tinkamai užpildo Anketą. 3. Ši anketa užpildoma FIZINIO ASMENS (toliau – Klientas), kurio duomenys nurodomi anketoje žemiau. Anketa užpildoma norint prisijungti prie Draugų Klubo (toliau – Klubas). 4. Anketa užpildoma fizinėje VYNO KAMBARYS parduotuvėje arba www.vynokambarys.lt. 5. Anketoje nurodytų duomenų valdytojas yra AMKA VYNO KAMBARYS (UAB „AMKA“) PARDUOTUVĖ (toliau – Pardavėjas). 6. Anketoje nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi siekiant atpažinti parduotuvėje Klientą, pateikus asmens dokumentą arba registruojantis www.vynokambarys.lt bei suteikti galimybę pateikti specialius pasiūlymus nealkoholiniam vynui, gaiviesiems gėrimams, kitiems nealkoholiniams produktams, dalintis informacija apie vykstančius renginius, informuoti apie naujienas. 7. Klientas, užpildęs Anketą fizinėje parduotuvėje arba pažymėjęs laukelį svetainėje www.vynokambarys.lt, kad susipažino su privatumo politika ir Klubo taisyklėmis, patvirtina, jog susipažino su skelbiama Privatumo politika ir Klubo taisyklėmis. 8. Renkami Kliento duomenys: vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, ektroninio pašto adresas, Facebook paskyros pavadinimas. 9. Pažymėdamas anketoje at svetainėje, jog susipažino su Privatumo politika ir Draugų Klubo taisyklėmis, klientas patvirtina, jog sutinka, kad: 9.1. vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris ar elektroninis paštas bus tvarkomi siekiant identifikuoti Klientą bei pateikti jam specialius pasiūlymus nealkoholiniam vynui bei gaiviesiems gėrimams. 9.2. jam bus siunčiami asmeniniai pasiūlymai elektroniniu paštu, SMS žinutėmis ar Kliento nurodytu adresu tam, kad galėtume specialiai Klientui pateikti pritaikytus išskirtinius asmeninius pasiūlymus nealkoholiniams gėrimams, informuoti apie su jais susijusias naujienas, parodas, renginius. 9.3. jam bus siunčiami asmeniniai pasiūlymai Facebook žinute, kad galėtume specialiai Klientui pateikti pritaikytus išskirtinius asmeninius pasiūlymus nealkoholiniams gėrimams, informuoti apie su jais susijusias naujienas, parodas, renginius. Jeigu Klientas persigalvojo ir nori atšaukti duotą sutikimą, prašome susisiekite su mumis el. paštu adresu amka@amka.lt 10. Pardavėjas gali vienašališkai panaikinti narystę, apie tai neįspėjęs iš anksto, jei Klientas klaidingai nurodė savo duomenis. 11. Apie Privatumo politikos ir Klubo taisyklių pasikeitimus Klientas informuojamas nurodytais anketoje kontaktais. Jei kontaktiniai duomenys pasikeitė, o Klientas neinformavo Pardavėjo, bus laikoma, kad informacija apie pasikeitimus yra perduota. II. Privatumo Politika 1. Bendrosios nuostatos. 1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja AMKA VYNO KAMBARYS (UAB „AMKA“) fizinių ir elektroninės PARDUOTUVĖS (toliau – Pardavėjas) ir Kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. 1.3 Jūsų asmens duomenis rinksime, laikysime ir naudosime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Nr. 2016/679 (toliau – „BDAR“) ir kitų teisės aktų nuostatomis. 2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas. 2.1 Pardavėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais: 2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais. 2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai. 2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami. 2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. 2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. 2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. 2.2 Žemiau pateikiamoje lentelėje nurodoma, kokiais tikslais tvarkomi atitinkami asmens duomenys: Duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų kategorija Duomenų tvarkymo pagrindas Registracija platformoje Vardas, el. pašto adresas, Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.) Prekių užsakymų apdorojimas Vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kita jūsų pateikta informacija Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.) Sąskaitų išrašymas Vardas, pavardė, užsakymo numeris, el. pašto adresas, telefono numeris Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.) Tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimas elektroniniu paštu, telefonu bei socialiniuose tinkluose El. pašto adresas, vardas, pavardė, Facebook paskyros pavadinimas, telefono numeris Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.) Jūsų užklausų apdorojimas Telefono numeris, vardas, pavardė, užsakymo numeris, kita jūsų pateikiama informacija Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.) 3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims. 3.1 Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims: 3.1.1. kai turime jūsų sutikimą perduoti asmens duomenis, 3.1.2. kai pasitelkiame kitus paslaugų teikėjus tam, kad galėtume vykdyti sutartį su Jumis; 3.1.3. kai vyksta teisiniai ginčai su Jumis, duomenys gali būti perduodami advokatams, išieškojimą vykdantiems subjektams; 3.1.4. kitais atvejais, kai tai yra reikalinga pagal įstatymus. 3.2. Į valstybes, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, jūsų asmens duomenis perduodame, jei tai būtina siekiant šioje Privatumo Politikoje nurodytų tikslų. Konkrečiau, jūsų asmens duomenys už Europos Ekonominės Erdvės ribų perduodami: - Facebook Inc. (Jungtinės Amerikos Valstijos) 4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas. 4.1. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai el. pašto adresu: amka@amka.lt 5. Jūsų teisės. 5.1. Turite teisę būti informuoti, kokius duomenis renkame ir naudojame, prašyti prieigos prie duomenų arba jų kopijos (teisė susipažinti). 5.2. Jūs turite teisę reikalauti, kad netikslūs duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs duomenys būtų papildyti, atsižvelgiant į duomenų rinkimo ir naudojimo pobūdį. 5.3.Jūs turite teisę prašyti, kad jūsų duomenys būtų pašalinti, jei tam turite pagrįstą priežastį. 5.4. Jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų duomenų rinkimas ir naudojimas būtų apribotas, su sąlyga, kad laikomasi įstatymais numatytų kriterijų. 5.5.Atsižvelgiant į įstatymų numatytus kriterijus, turite teisę gauti jūsų pateiktus duomenis struktūriniu, įprastai naudojamu bei kompiuterio skaitomu formatu ir perkelti šiuos duomenis kitam valdytojui arba, kai techniškai įmanoma, galite prašyti, kad šiuos duomenis perkeltų AMKA. 5.6.Jūs turite teisę nepatirti automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamų sprendimų, įskaitant profiliavimą, poveikio, kai tokie sprendimai turi jums teisinių ar panašiai reikšmingų pasekmių, nebent tenkinamos įstatymais nustatytos tokio automatinio sprendimų priėmimo sąlygos. 5.7. Jūs turite teisę bet kada atsiimti mums duotą sutikimą. Toks atšaukimas neturės įtakos prieš atšaukimą vykdyto rinkimo ir naudojimo, pagrįsto duotu sutikimu, teisėtumui. Dėl savo teisių įgyvendinimo visada galite kreiptis el. paštu adresu amka@amka.lt III. Slapukai 1. Kas yra slapukai? Slapukai - tai nedidelės rinkmenos - failai, kurie siunčiamas į vartotojo naršyklę ir vartotojo pasirinkimu išsaugomi joje. Ši informacija naudojama įsiminti vartotojo nustatymams, kad būtų užtikrintas geriausias įmanomas tinklapio naudojimas, funkcionalumas, naršymas, palengvinama prieiga prie informacijos. Slapukai gali būti funkciniai, techniniai arba būtinieji, analitiniai, trečiųjų šalių naudojami slapukai. Techniniai arba būtinieji slapukai naudojami atvaizduoti svetainės turinį jūsų įrenginyje. Jų pagalba užtikrinama svetainės funkcionalumas bei prisitaikymas vartotojo poreikiams, pvz. svetainės atvaizdavimo pritaikymas vartotojo ekrano dydžiui. Techniniai slapukai taipogi užtikrina, kad, jei vartotojas davė sutikimą, jam nebereikės kaskart pakartotinai to daryti, lankantis mūsų svetainėje. Šie slapukai nerenka jokios informacijos apie vartotoją. Funkciniai slapukai naudojami norint išsaugoti informaciją apie vartotojo pasirinktus nustatymus svetainėje, pvz. išsaugoto pasirinktą kalbą, registracijos duomenis ir pan. Funkciniai slapukai svetainę padaro funkcionalią ir patogią. Šie slapukai nerenka jokios informacijos apie vartotoją. Analitiniai slapukai naudojami rinkti statistinę svetainės informaciją, rinkodaros kampanijų veiksmingumą, lankytojų skaičių ir pan. Surinkta informacija yra bendrinė. Analitiniai slapukai padeda svetainės valdytojui gerinti svetainės patogumą ir turinį. Trečiųjų šalių naudojami slapukai – tai slapukai, kuriuos naudoja labai mažas atrinktų partnerių ratas, kuris reikalingas svetainės veiklai. Pvz. „Google Analytics“ slapukai leidžia analizuoti, kaip naudojama svetainė, „Facebook“ slapukai reikalingi socialinio pasidalijimo funkcijai. Trečiosios šalys neturi prieigos prie vartotojo asmeninių duomenų. 2. Kokius slapukus mes naudojame? Slapuko pavadinimas Slapuko tikslas bei paskirtis Galiojimo laikas Tinklalapio slapukai hl Skirtas vartotojo svetainės kalbos pasirinkimo išsaugojimui 1 metai PHPSESSID Skirtas svetainės funkcionalumo vientisumo užtikrinimui Pasibaigus naršymo sesijai session Skirtas sesijos metu suteikti galimybę vartotojui greičiau naršyti puslapyje 2 val. nuo įdiegimo ar atnaujinimo user_id Skirtas vartotojo identifikavimui 100 dienų cookieconsent_status Skirtas išsaugoti vartotojo sutikimą su slapukų naudojimu 1 metai attr_filter_clear_all Skirtas sesijos metu tinkamo prekių filtravimo veikimo užtikrinimui Pasibaigus naršymo sesijai Google Analytics slapukai _gat, _ga, _git Google Analytics slapukas, skirtas vartotojams atskirti. 2 metai __utma Google Analytics slapukas, skirtas atskirti lankytojus ir naršymo sesijas. 2 m. nuo įdiegimo/atnaujinimo __utmb Google Analytics slapukas, skirtas naujų sesijų nustatymui. 30 min. nuo įdiegimo/atnaujinimo ___utmc Google Analytics slapukas, skirtas naujų lankytojų nustatymui Pasibaigus naršymo sesijai __utmt Google Analytics slapukas, suteikiantis informaciją, kaip vartotojas pasiekia puslapį. 6 mėn. nuo įdiegimo/atnaujinimo __utmz Google analytics slapukas, saugantis kintamus lankytojo duomenis. 6 mėn. nuo įdiegimo/atnaujinimo 1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SSID, SID Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui 2 metai SIDCC Google Analytics slapukas, skirtas naudotojų duomenų nuo neteisėtos prieigos apsaugojimui. 2 mėn. Google slapukai AID, S, DSID, TAID Google slapukai, skirti reklamos tikslams. 2 mėn. Facebook slapukai _js_reg_fb_ref Facebook slapukas, skirtas reklamos tikslams. Iki seanso pabaigos datr Facebook slapukas, skirtas naudotojo identifikavimui. 2 metai Fr, sb Facebook slapukas, leidžiantis Facebook socialiniui tinklui rodyti reklamą. 3 mėn. locale Facebook slapukas, saugantis informaciją apie vartotojo kalbos pasirinkimą Facebook paslaugoje. 7 dienos reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref Facebook slapukas, saugantis informaciją, apie tai, koks paskutinis tinklapis buvo atidarytas vartotojo, kuris naudojosi Facebook paslauga. Iki naršyklės uždarymo wd Facebook slapukas, kuris reguliuoja Facebook puslapio dydį vartotojo ekrane. Iki seanso pabaigos Omnisend slapukai omnisendAnonymousID Omnisend slapukai, skirti, kad svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas tinkamas jų veikimas. 1 metai omnisendCartProducts, omnisendSessionID, soundest-views, soundestID Omnisend slapukai, skirti, kad svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas tinkamas jų veikimas. Iki seanso pabaigos 3. Kaip keisti slapukų naudojimo tvarką? Slapukus galima tvarkyti ir valdyti savo interneto naršyklės nustatymuose. Tai daryti vartotojas gali bet kuriuo metu. Jeigu pageidaujama sužinoti plačiau, kaip valdyti įdiegtus slapukus ar juos pašalinti, rekomenduojame apsilankyti oficialioje savo naršyklės internetinėje svetainėje arba naršyklės pagalbos skiltyje. Išsamesnės informacijos apie slapukus taip pat galima rasti www.aboutcookies.org svetainėje. Svarbu žinoti, kad kai kuriose naršyklėse ištrynus slapukus, svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai nebeveikti, todėl slapukų trinti ar blokuoti nerekomenduojame. Jeigu svetainėje veikia trečiųjų šalių įskiepiai, pvz. bendravimo sistemų, statistikos sistemos, bei tos sistemos naudoja slapukus, tai „Vyno kambarys“ svetainė nėra atsakinga už šių trečiųjų šalių slapukų naudojimą. Trečiųjų šalių slapukų naudojimui taikomos jų nustatytos privatumo taisyklės. 

Registruotis 
Ar Jums jau yra 20 metų?
Taip Ne